Deklaracja dostępności

Rekrutacja do projektu "Szkoły na "6" w Gminie Łącko"

Aktualizacja z dnia 06.05.2022 r.

Rrekrutacja do projektu pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona od 9 maja do 30 czerwca br. ...
Projekt pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko w ramach 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Budżet Państwa.

Załączniki:

Aktualizacja z dnia 01.09.2021 r.

Informujemy, iż od dnia 1 września 2021 r. została uruchomiona rekrutacja ciągła do projektu  pn.  „Szkoły na "6" w Gminie Łącko” na rok szkolny 2021/2022. Projekt pn. "Szkoły na "6" w Gminie Łącko" realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

---

Informacja z dnia 04.05.2021 r.

Informujemy, iż od dnia 4 maja do 30 czerwca 2021 r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu  pn. „Szkoły na "6" w Gminie Łącko” na rok szkolny 2021/2022. Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Celem głównym projektu jest podniesienie u 950 uczniów/uczennic z 11 Szkół Podstawowych z Gminy Łącko kompetencji kluczowych, ogólnych i cyfrowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, a także indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach oraz wzrost kompetencji wśród 153 nauczycieli/lek w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych, a także pedagogiki specjalnej i kompetencji wychowawczych w okresie od czerwca 2020 do grudnia 2022 roku.

W ramach projektu realizowane będą:
1. Zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające, w tym:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zgodnie z zapotrzebowaniem i podstawą programową,
 • Zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych,
  2. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami (indywidualne i grupowe), w tym:
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności w zakresie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i dydaktyczno – wyrównawczych. Zajęcia w formie indywidualnej i/lub grupowej,
  3. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, w tym:
 • Koła zainteresowań,
 • Wyjazdy edukacyjne,
  4. Rozwój kompetencji zawodowych kadr, w tym: – Kursy kwalifikacyjne/Szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Prosimy o zapoznanie się z dołączonym REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
(Zgodnie z Ogólnymi założeniami §3 pkt 3. Jeden uczestnik może brać udział w max. 2 formach wsparcia dlatego prosimy o przemyślany wybór formy).

Więcej informacji w Urzędzie Gminy w Łącku – Biuro projektowe – pokój nr 27, kontakt: 18 414 07 50, adres e-mail: projekt.edukacja.lacko@interia.pl.

Pobier2Regulamin rekrutacji i uczestnicwa w projekcie

Pobier2 Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy ucznia

Pobier2 Załacznik 2 - oświadczenie uczestnika projektu

Pobier2 Załacznik 3 - oświadczenie potwierdzające kwalifikalność uczestnika